Participatiewet

Het kabinet wil de Participatiewet wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dit staat in het wetsvoorstel breed offensief. Daarnaast wordt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023.
Voorts wordt met dit wetsvoorstel de kostendelersnorm gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Dit zorgt ervoor dat jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de bijstandsuitkering van huisgenoten. Bijvoorbeeld kinderen van een bijstandsgerechtigde. De regering wil met deze wetswijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden en wil zo bijdragen aan het voorkomen van dak- en  thuisloosheid onder jongeren.
Bron: Schulinck

Uitnodiging Dag van de Armoede

16 oktober 2022 wordt er in Venlo georganiseerd: een evenement / open dag in het kader van de Dag van de Armoede. Bij ‘t Groenewold (Begijnengang 17, tegenover de bibliotheek) is er van 11:00-14:00 uur het nodige te zien en te beleven.

De Huiskamer is open met koffie en thee. Cliëntenraad Sociale dienst Venlo houdt spreekuur, er is soep met een hapje, en Spel & Informatie.

Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Centrale Cliëntenraad Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo,
FairVenlo, De Soepbus van het Leger des heils, Jan Peters van t Laatste Bedrijf, Stek
Er is soep van de Soepbus van het legers des heils, koffie en thee.

Wees welkom. Entree is vrij.

PDF van de uitnodiging / persbericht

Vacature Lid Cliëntenraad Sociale dienst Venlo

Vacature

Lid Cliëntenraad Sociale dienst Venlo

U bent cliënt / uitkeringsgerechtigde van de gemeente Venlo, afdeling Sociaal domein en u wilt opkomen voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden. De Cliëntenraad Sociale dienst is op zoek naar nieuwe leden en wij nodigen u uit om lid te worden.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de afdeling Sociaal domein over alle onderwerpen die met uitkeringsgerechtigden te maken hebben. Hiermee kan de Cliëntenraad invloed uitoefenen op de kwaliteit van dienstverlening en op de uitvoering van de sociale wet- en regelgeving.

De Cliëntenraad is nu op zoek naar nieuwe leden. Het lidmaatschap is vrijwilligerswerk.

Wij vragen van u:

 • U voelt zich verbonden met cliënten / uitkeringsgerechtigden.
 • U kunt werken in teamverband.
 • U wilt enkele dagdelen per maand investeren.
 • U bent in het bezit van of heeft toegang tot een PC met e-mailadres.

Wij bieden:

 • De mogelijkheid u in te zetten voor de verbetering van de situatie van uitkeringsgerechtigden.
 • De mogelijkheid werkervaring op te doen en eventueel cursussen te volgen.
 • U ontvangt vergoedingen voor deelname en voor gemaakte onkosten. De vergoedingen hebben geen gevolgen voor de uitkering.

Wat gaat u doen:

 • U neemt actief deel aan de maandelijkse vergadering van de Cliëntenraad.
 • U neemt actief deel aan (een van) de werkgroepen binnen de Cliëntenraad.
 • U neemt deel aan activiteiten, zoals inloopochtenden en contacten met de achterban, ten behoeve van de uitkeringsgerechtigden.
 • U werkt mee aan het uitbrengen van adviezen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met mevrouw Christien Thijssen, Beleidsmedewerker Participatie Gemeente Venlo. Telefoonnummer: 06 506 019 19 E-mailadres: c.thijssen@venlo.nl

Wilt u reageren?

Stuur dan uw reactie met motivatie en een kort cv per e-mail naar: Henk van den Heuvel, voorzitter Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo. E-mailadres: clientenraadvenlo@gmail.com

U kunt reageren t/m vrijdag 14 oktober 2022.

Kijk voor meer informatie over de Cliëntenraad op onze website www.clientenraadvenlo.nl

September 2022

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Open Inloop 28 september 2022

Woensdag 28 september 2022 staan we weer voor u klaar voor alle vragen over uw uitkering!

Elke woensdag van 13:30 tot 15:30 uur bent u van harte welkom op ons oude adres: Begijnengang 17 bij stichting ‘t Groenewold (tegenover bibliotheek).
Wij verheugen ons op uw komst!

Gratis energievoucher voor energiemaatregelen t.w.v. € 70,-

Eerder waren er al vouchers voor huiseigenaren. Nu ook voor huurders.

Gemeente Venlo helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed voor het klimaat én je portemonnee. Om jou een kleine stap op weg te helpen biedt de gemeente een subsidie aan waarmee je eenmalig voor € 70,- aan gratis energiebesparende producten kan aanschaffen via één van de opties die te vinden zijn op deze website: https://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-venlo

Bericht op achterkant uitkeringsspecificatie

Mijn inkomen

Bekijk online de gegevens van uw uitkering!

Krijgt u een uitkering en/of minimaregeling van de gemeente Venlo? Dan kunt u vanaf maandag 14 juni 2021 via Mijn inkomen gegevens over uw uitkering zelf online bekijken en uw contactgegevens aanvullen zoals telefoonnummer(s) en/of e-mailadres.

Op de website van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/uitkering-werk-en-bijstand) kunt u onder het kopje “Mijn inkomen” meer informatie vinden over de manier van inloggen.

Hier kunt u algemene informatie, een handleiding voor gebruik en een lijst van antwoorden op veel gestelde vragen terugvinden.

Wat kunt u doen met Mijn inkomen?

– Persoonlijke gegevens inzien en contactgegevens inzien;

– Jaaropgaves en uitkeringsspecificaties inzien;

– Opgebouwde vakantiegeld bekijken;

– Betalingen bekijken;

– Schulden en vorderingen rondom uw uitkering bekijken;

– Uw gegevens tot 5 jaar terug bekijken

 

Jaarverslag 2021 is verschenen

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo heeft een jaarverslag uitgebracht over het voorafgaande jaar. Het jaarverslag is een toelichting waarin de Cliëntenraad (CR) vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de CR. Wij willen graag laten weten aan de buitenwereld (de achterban, ambtenaren en andere stakeholders) wat er het afgelopen jaar is bereikt en waar het komend jaar de focus ligt.

Download hier Jaarverslag Cliëntenraad 2021.

Nog meer mogelijkheden als uw energienota onbetaalbaar is

In een vorig bericht vertelden we wat de gemeente geregeld heeft voor bijstandsgerechtigden in het kader van het thema energiearmoede. 800 euro die wordt overgemaakt aan alle inwoners in Venlo die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen. Maar in het artikel is veel meer te lezen. Reden voor een extra artikel, om die informatie wat meer naar boven te halen, en die van nuttige aanvullingen te voorzien.

Hierbij wat er nog meer te vertellen is:

Indien u geen recht heeft op deze energietoeslag omdat uw inkomen net boven de inkomensgrens valt, en uw nieuwe energienota dermate hoog is dat u in de financiële problemen komt, neem dan contact op met de gemeente. Zij heeft de mogelijkheid om u te helpen middels de individuele bijzondere bijstand.

Dit geldt ook voor diegenen die wel de energietoeslag ontvangen maar waar de nieuwe energienota zo hoog is dat de ontvangen 800,- absoluut niet toereikend zijn.

Neem ook dan contact op met de gemeente. Wellicht kan zij u ook dan via de individuele bijzondere bijstand helpen.

 

Hoe krijg ik die 800 euro energietoeslag?

Op https://www.venloonline.nl/nieuws/2022-04-13/eerste-groep-ontvangt-energietoeslag-eind-april lazen wij het volgende:

Eind april krijgen alle inwoners in Venlo die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen, de energietoeslag van € 800,- uitbetaald. Dit gaat via een aparte betaling die los staat van de maandelijkse betaling van de bijstandsuitkering. De energietoeslag en de uitbetaling hiervan geldt ook voor de inwoner die individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen of bijzondere bijstand ontvangt.

Aanvraagformulier voor de overige groepen

Ook als u geen bijstandsuitkering hebt, krijgt u misschien toch de eenmalige energietoeslag. Er zijn namelijk ook andere groepen die in aanmerking komen zoals:

– IOW-gerechtigden
– AOW-gerechtigden zonder of een klein aanvullend pensioen
– Zelfstandigen met een laag inkomen
– Mensen met inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die ook gebruik maken van de Stadspas minimaregeling.

In de loop van de eerste week van mei kan deze groep mensen hun aanvraag indienen via https://www.venlo.nl/energietoeslag. Hier vindt u ook alle overige informatie.

Acute financiële problemen?

Heeft u acute financiële problemen door de hoge energiekosten of door andere problemen? Dan kunt altijd contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo. Dit kan via telefoonnummer 14-077. Kies optie 1. Hier wordt het probleem bekeken en samen met u gezocht naar een passende oplossing.

Bron: www.venloonline.nl