Privacy

Privacyverklaring Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo vindt privacy belangrijk.

In principe worden van bezoekers van onze website geen persoonlijke gegevens bijgehouden. We maken zelfs geen gebruik van cookies waarin persoonlijke instellingen onthouden worden. We maken geen gebruik van een contactformulier op onze site, contact opnemen kan door te mailen naar clientenraadvenlo@gmail.com. Door dat te doen kunnen er natuurlijk persoonlijke gegevens van u bij ons terecht komen. Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

1. Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo draagt, als deze er zijn, zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van deze gegevens en eventuele bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wel kunnen we overige gegevens die u ons verstrekt geanonimiseerd gebruiken voor rapportages en onderzoeken.

4. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens, indien aanwezig, in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren of verwijderen.

5. Bij vermelding van namen in jaarverslagen of nieuwsbrieven wordt er vooraf toestemming gevraagd.

6. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoongegevens.

7. Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft, dan kunt u deze e-mailen naar: clientenraadvenlo@gmail.com

8. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, neem dan contact op met clientenraadvenlo@gmail.com. Een serieus datalek zal gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.