Bijstand

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

De bijstandsuitkering is bedoeld als het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland.

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken.

U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende criteria:

– U kunt niet in uw eigen inkomen voorzien, u heeft geen werk.

– U kunt momenteel niet werken, bijvoorbeeld door een handicap.

– U kunt niet gebruikmaken van een andere inkomensregeling, bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia).

– U bent ouder dan 18 jaar.

– U hebt geen recht op studiefinanciering.

– U verblijft legaal in Nederland.

Voldoet u aan die voorwaarden, dan is verder van belang dat u niet uitgesloten bent van het recht op een bijstandsuitkering. U bent bijvoorbeeld uitgesloten als u gedetineerd bent of als u langer dan vier weken in het buitenland verblijft.

Verder is nog interessant hier op te merken dat voor mensen boven de AOW-gerechtigde leeftijd afwijkende normen gelden. Lees hierover onderaan deze pagina meer.

Inkomen en vermogen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt rekening gehouden met inkomen en vermogen van uzelf en uw eventuele partner. Hebt u helemaal geen inkomen, dan kunt u recht hebben op een volledige bijstandsuitkering. Hebt u wel inkomen, maar lager dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u recht hebben op aanvullende bijstand tot de voor u geldende bijstandsnorm.

Verder kijkt de gemeente ook naar het gezamenlijke vermogen. Als het gezamenlijke vermogen hoger is dan het geldende vrij te laten vermogen dan bestaat er ook geen recht op uitkering.

Hoe vraagt u hem aan?

Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

Een bijstandsuitkering kent naast rechten ook verplichtingen. Op deze website vindt u hierover op verschillende plaatsen informatie. Belangrijkste is: u krijgt een eigen coach die u helpt met het vinden van een baan. Uiteraard werkt u mee aan het vinden van die baan. Op rijksoverheid.nl wordt dit concreet gemaakt in de volgende verplichtingen:

  • U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden.
  • U moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau.
  • Wilt u verhuizen, dan moet u vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u naartoe wilt verhuizen.
  • U moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen.
  • U moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden. Maar wel ergens anders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand.
  • U moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden.
  • U moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.
  • U moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

Hoeveel bijstand u maximaal kunt ontvangen is afhankelijk van uw leefsituatie. U kunt aangemerkt worden als alleenstaande, alleenstaande ouder of als gezin. U kunt ook als ‘gehuwd’ aangemerkt worden als u niet daadwerkelijk getrouwd bent, maar bijvoorbeeld samenwoont.

De gemeente voert de wet uit en betaalt de uitkeringen. Uw bijstandsuitkering wordt maandelijks achteraf betaald, rond de 12e van de maand daarop. De uitkering van bijvoorbeeld de maand februari wordt dus betaald rond 12 maart.

Vakantiegeld

De bedragen zijn inclusief 5% vakantiegeld. Dat krijgt u niet maandelijks uitbetaald maar één keer per jaar, begin juni.

Voor meer informatie over uitkeringen, toeslagen en verlagingen kijkt u op de website van Rijksoverheid

Voorschot

Als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, kan het acht weken duren totdat de gemeente heeft besloten of u recht heeft op een bijstandsuitkering. In de tussentijd kunt u recht hebben op een voorschot van de gemeente om in uw levensonderhoud te voorzien. Dat voorschot ontvangt u iedere vier weken en is 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit geldt alleen voor de mensen die ouder zijn dan 27 jaar. Voor jongeren onder de 27 jaar gelden andere regels.

Boven de AOW-gerechtigde leeftijd

Voor mensen boven de AOW-gerechtigde leeftijd en ouder gelden afwijkende normen.

Deze normen zijn afgestemd op de AOW. De uitkering of eventueel aanvullende uitkering wordt sinds 1 oktober 2009 niet meer verstrekt door de gemeente maar door de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Op het moment dat u recht heeft op een AOW-uitkering bekijkt de SVB meteen of een aanvullende uitkering (aanvullende inkomensvoorziening) noodzakelijk is. Wanneer dat het geval is verstrekt de SVB de aanvullende inkomensvoorziening (AIO) tezamen met uw AOW-uitkering, zodat u maar met één instantie te maken heeft. Meer informatie kunt u vinden op www.svb.nl.