IOAW

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

50-plussers (eigenlijk: mensen die voor 1965 geboren zijn, en aan nog wat eisen voldoen) die geen WW-uitkering meer krijgen en die onvoldoende inkomen hebben om van te leven, kunnen een beroep doen op de IOAW. De uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Meer informatie vindt u op de site rijksoverheid.nl.

Bij het bepalen van het recht op IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van eventuele kinderen telt niet mee.

IOAW en WIA

Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Die groep mensen ontvangt mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Als u geen recht heeft op deze toeslag blijft u in aanmerking komen voor IOAW, als u aan de voorwaarden voldoet. Voor meer informatie over de WIA, klik hier.

Hoe vraagt u hem aan?

Het aanvragen van een IOAW uitkering gaat op dezelfde manier als het aanvragen van een bijstandsuitkering, dus via de website www.werk.nl. U vraagt een IOAW-uitkering aan via het Werkplein. Als u getrouwd bent of samenwoont, doet u dit samen met uw partner.

Het Werkplein stuurt uw aanvraag naar de sociale dienst van de gemeente. De sociale dienst neemt een beslissing over de aanvraag. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

Mensen die een IOAW-uitkering krijgen, hebben een sollicitatieplicht, net als bij de WW. Zij moeten aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op hun opleiding of werkervaring.

Verder moeten zij wijzigingen in hun persoonlijke situatie op tijd doorgeven, als die wijzigingen van invloed kunnen zijn op de uitkering. Bijvoorbeeld gaan trouwen of samenwonen. Deze verplichtingen gelden ook voor de partner als deze nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Duur van de IOAW-uitkering / herleving van rechten

Gaat u vanuit de IOAW werken, dan herleeft bij niet verwijtbare beëindiging van dit werk, uw recht op IOAW. (Na eventuele WW)

U kunt recht hebben op een IOAW-uitkering totdat u de AOW leeftijd bereikt, daarna kunt u recht hebben op een AOW-uitkering. Overlijdt u terwijl u een IOAW-uitkering ontvangt, dan hebben uw nabestaanden recht op een overlijdensuitkering.

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstand-niveau. Het belangrijkste verschil met bijstand is dat er niet wordt gekeken naar vermogen zoals spaargeld en een koopwoning. Ook worden inkomsten uit alimentatie, verhuur, onderhuur niet meegerekend. Verder wordt er geen rekening gehouden met het inkomen van inwonende meerjarige kinderen.

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald. U krijgt de uitkering achteraf.

Verschil IOW en IOAW

De IOAW en de IOW hebben veel overeenkomsten. Het doel van beide uitkeringen is om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor beide uitkeringen geldt daarom een sollicitatieplicht en verplichte acceptatie van aangeboden werk. Toch zijn er belangrijke verschillen:

– De IOW is bedoeld voor langdurig werklozen van 60 jaar tot de AOW-leeftijd. De IOAW is er voor mensen tussen 50 jaar en de AOW-leeftijd.

– Bij de IOW is de partner niet verplicht om te solliciteren.

– De IOW is een tijdelijke regeling.

– Het UWV voert de IOW uit; de gemeente voert de IOAW uit.

– Voor de hoogte van de IOAW-uitkering kijkt de gemeente naar het eigen inkomen van de oudere werkloze en ook naar het inkomen van de partner. Bij de IOW blijft het inkomen van de partner buiten beschouwing.