IOW

Wanneer komt u in aanmerking voor deze uitkering?

Wie 60-plussers is en werkloos raakt, kan na afloop van zijn of haar WW-uitkering of WGA-uitkering misschien een IOW-uitkering krijgen. De eisen waaraan u dan moet voldoen zijn te vinden, hier op de website rijksoverheid.nl.

Hoe vraagt u hem aan?

Het UWV voert de IOW uit. Na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering bekijkt het UWV of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvangt u een informatiepakket met een aanvraagformulier. Maar meer gedetailleerde informatie is hier te vinden.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

Met een IOW-uitkering moet u zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld solliciteren en het aangeboden werk accepteren. Meer informatie vindt u hier.

Hoe hoog is het bedrag dat u krijgt?

Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met uw inkomen (bijvoorbeeld uw pensioenuitkering). Het UWV kijkt niet naar uw eigen vermogen en dus ook niet naar bijvoorbeeld een eigen huis.  Het inkomen en vermogen van uw partner wordt ook niet meegerekend. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Verschil IOW en IOAW

De IOAW en de IOW hebben veel overeenkomsten. Het doel van beide uitkeringen is om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor beide uitkeringen geldt daarom een sollicitatieplicht en verplichte acceptatie van aangeboden werk. Toch zijn er belangrijke verschillen:

– De IOW is bedoeld voor langdurig werklozen van 60 jaar tot de AOW-leeftijd. De IOAW is er voor mensen tussen 50 jaar en de AOW-leeftijd.

– Voor de hoogte van de IOAW-uitkering kijkt de gemeente naar het eigen inkomen van de oudere werkloze en ook naar het inkomen van de partner. Bij de IOW blijft het inkomen van de partner buiten beschouwing.

– Bij de IOW is de partner niet verplicht om te solliciteren.

– De IOW is een tijdelijke regeling.

– Het UWV voert de IOW uit; de gemeente voert de IOAW uit.