Klachten

Als u vindt dat u niet goed behandeld bent door een medewerker van de gemeente, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de gemeente. U kunt ook de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen.

Let op: De ombudsman stelt in principe pas een onderzoek in nadat u uw klacht eerst bij de gemeente heeft ingediend.

En let op, voor u klaagt over uw coach, is het meestal raadzaam eerst met uw coach in gesprek te gaan om aan te geven wat uw probleem is en waarom. Mogelijk dat u er samen uit kunt komen.

Een klacht indienen

U kunt een klacht mondeling of schriftelijk bij de gemeente indienen.

Behandeling van uw klacht door de gemeente

Mondelinge klacht

De gemeente is verplicht om uw klacht correct af te doen. Hoe de gemeente dit doet, verschilt van geval tot geval. Als u er om vraagt, moet de gemeente schriftelijk reageren op uw klacht. U kunt tegen de schriftelijke reactie van de gemeente niet in bezwaar en beroep gaan.

Schriftelijke klacht

Als u een schriftelijke klacht indient, is het van belang dat u bij uw klacht in ieder geval het volgende vermeldt:

  1. Uw naam en adres
  2. De datum waarop u de klacht heeft geschreven of getypt
  3. Een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat

Een klacht kan ook digitaal worden ingediend. Op de website van gemeente Venlo is dit dan de pagina om te starten.

Voldoet uw klacht aan de bovengenoemde 3 punten, dan moet de gemeente zich bij de afhandeling van uw klacht aan een aantal regels houden:

De gemeente moet de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.

Degene die uw klacht afhandelt, moet iemand anders zijn dan degene over wie u een klacht heeft.

De gemeente moet degene waarover u klaagt, een kopie van uw klacht sturen.

De gemeente moet u en degene waarover u klaagt in de gelegenheid stellen om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Als er geen enkele goede reden bestaat voor uw klacht, kan de gemeente besluiten om geen hoorzitting te houden.

De gemeente moet uw klacht binnen zes weken na ontvangst afhandelen. Als er een klachten adviescommissie is ingesteld, is deze termijn tien weken. De gemeente kan de afhandeling eenmaal met vier weken uitstellen. Ze moet u daarover wel schriftelijk informeren.

Als de gemeente besluit om uw klacht niet in behandeling te nemen, moet zij u hierover binnen vier weken na ontvangst van uw klacht informeren. De gemeente kan besluiten uw schriftelijke klacht niet in behandeling te nemen als:

– U al eerder dezelfde klacht heeft ingediend en deze volgens de bovenbeschreven procedure is behandeld

– De gedraging waarover u klaagt langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

– U bezwaar had kunnen maken tegen de gedraging waarover u klaagt.

– Als uw belang of de ernst van de gedraging gering is.

Bevat uw schriftelijke klacht niet alle drie de gegevens die hierboven genoemd worden, dan is uw gemeente niet verplicht om de hierboven genoemde regels te volgen. Hoe de gemeente uw klacht afhandelt, zal van geval tot geval verschillen.

Einde procedure

Zodra u van mening bent dat de gemeente naar uw tevredenheid aan uw klacht tegemoet is gekomen, kunt u de klacht-procedure stopzetten. De gemeente kan dus al bij binnenkomst van uw schriftelijke klacht telefonisch contact met u opnemen en proberen uw klacht af te handelen. Als u daarmee tevreden bent, is de klacht afgedaan en hoeft de bovenbeschreven procedure niet verder te worden gevolgd.

Behandeling van uw klacht door de Nationale ombudsman

Als u een klacht heeft over (een medewerker van) uw gemeente, kunt u de Nationale ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Voordat de Nationale ombudsman een onderzoek instelt is van belang dat u éérst uw klacht bij de gemeente heeft ingediend.

U kunt bij de Nationale ombudsman niet terecht met klachten over een besluit waartegen u bezwaar had kunnen maken. Onder de besluiten van de gemeente is meestal vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken.

Twijfelt u of uw probleem een zaak voor de Nationale ombudsman  is, dan kunt u bellen naar telefoonnummer: 0800 – 33 55555.