Privacy

Privacyverklaring Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo

1 Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

2 In principe worden van bezoekers van onze website geen persoonlijke gegevens bijgehouden. We maken geen gebruik van cookies waarin persoonlijke instellingen onthouden worden. We maken geen gebruik van een contactformulier op onze site, contact opnemen kan door te mailen naar clientenraadvenlo@gmail.com. Door dat te doen komen er persoonlijke gegevens van u bij ons terecht, namelijk uw E-mailadres en eventueel andere gegevens die u zelf in uw mail vermeldt. Deze gegevens gebruiken wij om uw E-mail te beantwoorden en om de gemeente te adviseren over gemeentelijk beleid. Voordat namen of andere persoonsgegevens vermeld worden in jaarverslagen of nieuwsbrieven vragen wij om uw toestemming.

3 Cliëntenraadvenlo.nl kan linken naar websites van anderen. De cliëntenraad sociale dienst Venlo is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacygerelateerde wet- en regelgeving door deze derden.

4 Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5 Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via clientenraadvenlo@gmail.com.

6 Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden, tenzij om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wel kunnen we overige gegevens die u ons verstrekt geanonimiseerd gebruiken voor rapportages en onderzoeken.

7 U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via clientenraadvenlo@gmail.com. Voor meer informatie over de uitoefening van deze rechten verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zeld-doen/privacyrechten.

Ook kunt u een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Voor informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de autoriteit persoonsgegevens. Indien u opmerkingen of klachten heeft over ( de naleving van) deze privacyverklaring, dan kunt u deze mailen naar: clientenraadvenlo@gmail.com

9 Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.