Participatiewet

Het kabinet wil de Participatiewet wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dit staat in het wetsvoorstel breed offensief. Daarnaast wordt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023.

Voorts wordt met dit wetsvoorstel de kostendelersnorm gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Dit zorgt ervoor dat jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de bijstandsuitkering van huisgenoten. Bijvoorbeeld kinderen van een bijstandsgerechtigde. De regering wil met deze wetswijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden en wil zo bijdragen aan het voorkomen van dak- en  thuisloosheid onder jongeren.

Bron: Schulinck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *