Positieve reactie op advies over zakgeld

Onze Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht. Hierop is door het College van B & W positief gereageerd. Het heeft zelfs geleid tot een aanpassing in de Beleidsregels voor de algemene bijstand van gemeente Venlo. Lees hier, in dit artikel, waar je aan toe bent als je uitkeringsgerechtigde bent en je kind zakgeld krijgt van familie. Want dat is waar het advies over ging.

Onze Cliëntenraad hoorde dat bijstandsgerechtigden gekort werden op hun uitkering omdat hun kinderen over enig spaartegoed beschikten, opgebouwd door bijdragen aan hun zakgeld door (groot-)ouders of andere familieleden.

Is dat nu wel zo handig, vroegen wij het college. Door zakgeld leren kinderen toch nuttige dingen, als het sparen op een bankrekening en over wat spaartegoed te beschikken? En gemeentes hebben toch de mogelijkheid om eigen beleid te voeren betreffende de hoogte van het saldo van periodieke betalingen op kindrekeningen?

“Wellicht dat de gemeente Velsen in dit opzicht een inspiratiebron voor de gemeente Venlo kan zijn: daar hanteert men een vrijstelling van € 250 per kind op jaarbasis; zie daarvoor https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR412760/1” schreven wij.

Het college heeft op dit advies positief gereageerd. Uitgebreid citaat uit hun antwoordbrief: “We zijn het eens met uw motivering dat zakgeld voor kinderen er aan bijdraagt dat zij op jonge leeftijd leren omgaan met geld.”

“Om de vrijstelling van het zakgeld voor kinderen mogelijk te maken, is een wijziging van de Beleidsregels algemene bijstand gemeente Venlo 2022 vastgesteld.” Deze wijziging is doorgevoerd. Over de inhoud van die wijziging lezen we in deze brief van het college:

“Hierbij is van belang dat het zakgeld niet hoger is dan € 25 per maand, het zakgeld wordt verstrekt door een bloedverwant in de eerste of tweede graad en dat het niet wordt verstrekt in plaats van alimentatie- en/of andere onderhoudsverplichtingen.”

“Op grond van de cijfers van het Nibud is een bedrag van € 25 per maand redelijk. Tevens kan zakgeld niet in plaats van alimentatie- en/of andere onderhoudsverplichtingen worden verstrekt. Deze bedragen worden op grond van de wet in mindering gebracht op de bijstandsuitkering.”

“Bestaande gevallen waarin het zakgeld van kinderen ondanks deze beleidsregel toch in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering, zullen opnieuw beoordeeld worden. Deze personen kunnen zich melden bij hun coach.”

De vernieuwde beleidsregel is hier te lezen: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR678516

Kortom: ontvangt je kind zakgeld van familieleden, meld het bij je coach. Het bedrag moet vermeld worden op het wijzigingsformulier. En als het zakgeld niet hoger is dan € 25 per maand, wordt het niet in mindering gebracht op de uitkering.

Als Cliëntenraad zijn we blij met hoe ons advies is opgepakt door het bestuur van de gemeente Venlo.

Aanvraag voor Tijdelijk Noodfonds Energie mogelijk

Gisteren is het Tijdelijk Noodfonds Energie gelanceerd. Het is een fonds dat bedoeld is om steun te bieden aan kwetsbare huishoudens. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Je kunt eerst een online check uitvoeren waar je je gegevens in kunt vullen zoals inkomen en gezinssituatie. Voor een globale indruk: het zal gaan om huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.

De link naar de website waar de check gedaan kan worden: https://www.noodfondsenergie.nl/

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/07/tijdelijk-noodfonds-energie-biedt-steun-aan-kwetsbare-huishoudens

Kwijtscheldingsregels lokale belastingen verruimd

Iedereen in Venlo betaalt de lokale belastingen: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Behalve wie kan aantonen die belastingen echt niet te kunnen betalen. Die kan om kwijtschelding vragen. De gemeenteraad van Venlo heeft recent in een wijzigingsvoorstel besloten de maximaal toegestane ruimte voor kwijtschelding te benutten die de wet al geeft.

Lees hier meer in Dagblad De Limburger: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230127_92751028 (let op, paywall)

En hier bij PvdA Venlo die het wijzigingsvoorstel deed: https://venlo.pvda.nl/nieuws/arzu-ozalp-regelt-verruiming-kwijtschelding-gemeentebelasting/